• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

stowarzRK2.jpgStowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne wyznania rzymskokatolickiego oraz osoby fizyczne i prawne wspierające jego działalność. Działa w łączności z Kościołem katolickim poprzez asystentów kół parafialnych oraz mianowanych przez biskupa ordynariusza asystentów kościelnych: diecezjalnego i rejonowych.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta służba rodzinie w zakresie formacji duchowej do uczestnictwa w posłannictwie Kościoła i życiu publicznym oraz obrony jej praw, publicznego prezentowania potrzeb, współdziałania z samorządem lokalnym, pomocy materialnej zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności dla najuboższych rodzin i wykupienie obiadów w stołówkach szkolnych dla ubogich dzieci), działalności kulturalnej (festyny rodzinne, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, spotkania przy ognisku itp.), wychowawczej (z dziećmi i młodzieżą szczególnie z rodzin zagrożonych przez współczesne patologie w parafialnych świetlicach, ogniskach wychowawczych), kolportażu wydawnictw katolickich, współredagowania gazetek parafialnych, stron internetowych i innych wydawnictw itp.

Formacja i zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego są realizowane poprzez: modlitwę wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego, posługę liturgiczną w parafii, uczestnictwo w uroczystościach religijnych, pielgrzymki i wyjazdy do miejsc kultu, studiowanie dokumentów Kościoła z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz jej duchowości, materiały katolickiej nauki społecznej, rekolekcje formacyjne, dni skupienia, comiesięczne otwarte "spotkania wtorkowe" w Centrum Dialogu Społecznego, udział w kongresach diecezjalnych, spotkaniach programowych, konferencjach, sympozjach, seminariach, festynach rodzinnych, jubileuszach małżeńskich, udział w kwestach oraz wyrażaniu opinii katolików w sprawach publicznych, lokalnych i państwowych, pełnienie funkcji publicznych w parlamencie, samorządach, sądach i innych gremiach.

Historia ruchu w diecezji: Stowarzyszenie powołał, zatwierdzając Statut, Biskup Toruński dr Andrzej Suski 4 kwietnia 1992 roku. Powstało ono na bazie działającej od września 1991 r. 18-osobowej grupy założycielskiej SRK Diecezji Chełmińskiej. Stowarzyszenie zarejestrowano 24 lipca 1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu i wpisano do rejestru w dziale A pod nr. 495.

Pierwsze koła parafialne powstały przy parafiach: Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, Wniebowzięcia NMP w Toruniu, św. Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu. Ogłoszenie roku 1994 przez Ojca Świętego Jana Pawła II Rokiem Rodziny i związane z tym działania w parafiach przyczyniły się do wzrostu liczby kół i dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia. Wydawany przez Zarząd Diecezjalny SRK DT biuletyn informacyjny oraz doniesienia o działalności kół w gazetkach parafialnych integrują wspólnoty lokalne i przyczyniają się do popularyzacji Stowarzyszenia, przysparzając mu nowych członków. Pierwszym asystentem diecezjalnym Stowarzyszenia został ksiądz Józef Nowakowski i funkcję te pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. Na 10-lecie działalności Zarząd Diecezjalny wydał obszerną biografię Stowarzyszenia pt. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej 1992 - 2002 oraz ufundował sztandar. Opracowana i uruchomiona została także strona internetowa www.srkdt.milosierdzie.org

Członkami Honorowymi Stowarzyszenia są: była Marszałek Senatu RP, prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, poseł na Sejm RP Anna Sobecka - były prezes Stowarzyszenia oraz Anna i Tomasz Kowalscy - członkowie założyciele Stowarzyszenia oraz były prezes Stowarzyszenia. O wadze działalności i jej efektach świadczy fakt, że Biskup Toruński przyznał członkom Stowarzyszenia 11 medali "Zasłużonym dla diecezji Toruńskiej", 3 osoby zostały laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: "ochrona zdrowia", "troska o człowieka" i "kultura i sztuka", 1 osoba otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi w obszarze szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: - SRK DT utrzymuje kontakt z Polską Federacją Stowarzyszeń Rodzin Katolickich i okazjonalnie uczestniczy w spotkaniach rady prezesów tej organizacji. 

Inne informacje charakteryzujące ruch: SRK DT jest reprezentowane w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i Radzie Duszpasterskiej Diecezji Toruńskiej; W parafiach i na szerszym forum współdziała z innymi stowarzyszeniami, wspólnotami i ruchami, w szczególności z działającymi na rzecz młodzieży i rodziny, m.in. Ruchem Światło - Życie, Domowym Kościołem, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Akcją Katolicką, Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruńskim Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w parafii:

Prezes: Wiesława Olkiewicz

Opiekun: ks. kan. Ryszard Domin

Spotknia: 1. wtorek m-ca, godz. 19.00