• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Chrzest

Nauka Kościoła

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK, 1213).

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.

„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3,5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci sieje w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.

Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone".

Obowiązki rodziców dziecka

Przygotowanie do chrztu

Przygotowanie do świadomego udziału w obrzędzie jest sprawą dużej wagi. Ma ono odbywać się przez pouczenie i wspólną modlitwę. Celowi temu mają służyć odpowiednie książki, pisma i katechezy przeznaczone dla rodzin. Organizowane są również przez duszpasterzy wspólne konferencje przygoto­wawcze. Winni brać w nich udział rodzice jeszcze przed urodzeniem dziecka, mogą bowiem wówczas tej sprawie poświęcić więcej czasu, niż po rozwiązaniu.

Należy kupić dziecku również świecę i białą szatę (symbol łaski uświęcającej). Rodzice wcześniej obierają także dla dziecka odpowiednie imię, które winno być nośnikiem treści religijnych. Wybierają właściwych chrzestnych, żyjących zgodnie z nauką Chrystusa i mogących złożyć szczerze wyznanie wiary. Oni również uzgadniają z proboszczem datę chrztu i sporządzają jego akt w kancelarii parafialnej. Chrzest winien się odbyć w pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka.

Udział w liturgii chrztu

W czasie obrzędu chrztu świętego rodzice trzymają dziecko i publicznie proszą o chrzest. Kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie; odrzekają się szatana i składają wyznanie wiary, trzymają zapaloną świecę, biorą w pełni udział we Mszy Św. (jeśli są dysponowani), a następnie otrzymują specjalne błogosławieństwo.

Wychowanie w duchu wiary

Po obrzędzie chrztu rodzice dziękują Panu Bogu za podwójny dar życia, jakim obdarzył ich dziecko. Odtąd troszczą się o wzrost życia Bożego w duszy dziecka i o dobre jego wychowanie.

Dbają o to, aby uroczystość domowa była nacechowana radością i godnością chrześcijańską. Nie podają żadnych napojów alkoholowych na stół.

Po chrzcie wskazane jest, aby rodzice napisali do dziecka list, w którym opiszą mu całą uroczystość chrzcielną, okoliczności jej towarzyszące, osoby biorące w niej udział, zaznaczą, dlaczego wybrali mu takie imię i wiele serdecznych słów, marzeń i nadziei, jakie w nim pokładają. List zachowany wraz z innymi pamiątkami będzie najpiękniejszym dokumentem rodzinnym, a dla ochrzczonego po wielu latach źródłem nieocenionych informacji. Uroczyście może on być odczytany w całej rodzinie w dniu I Komunii św.

Świeca chrzcielna

Kilka słów należałoby poświęcić jeszcze świecy chrzcielnej, która ma towarzyszyć nowo ochrzczonemu przez całe życie. Winna być zapalona w czasie modlitwy dziękczynnej w domu rodzinnym po chrzcie i w jego rocznicę.

Winna płonąć w czasie odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przed I Komunią Św., w czasie błogosławieństwa rodziców przed ślubem, w momencie udzielania Sakramentu namaszczenia chorych, a dopalić się win­na przy trumnie zmarłego w czasie obrzędów pogrzebowych.

Wtedy to pełnego sensu nabierają słowa, które wypowiedział szafarz chrztu świętego, gdy świeca chrzcielna zapłonęła po raz pierwszy od paschału: „... aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana, razem ze wszystkimi świętymi w niebie".

Obowiązki rodziców chrzestnych

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego (patrinus), wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej. Ma on pomagać katechumenowi przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

„Podobnie przy chrzcie dziecka ma być obecny chrzestny, jako przedstawiciel zarówno rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, naszej Matki, w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznania wiary i wyrażało ją życiem".

Chrzestny uczestniczy w przygotowaniu do chrztu oraz w samym obrzędzie: poświadcza wiarę przyjmującego chrzest, a przy chrzcie dziecka wyznaje wraz z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest.

Chrzestnym może być tylko ten, kto jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania, sam już przystąpił do sakramentu chrztu, bierzmo­wania i Eucharystii oraz należy do Kościoła katolickiego i żyje zgodnie z nauką Chrystusa (przystępuje do sakramentów Św.).

Powitanie dziecka po chrzcie w domu

Po powrocie do domu rodzice ustawiają na ołtarzyku domowym lub na stole świecę chrzcielną. Po jej zapaleniu odmawiają krótką modlitwę wraz ze zgromadzonymi.

O. Boże, najlepszy nasz Ojcze, który poprzez chrzest święty przyjąłeś naszego syna (córkę) N. jako swoje dziecko i włączyłeś go (ją) do wspólnoty ludu Bożego, dziękujemy Ci za podwójny dar życia i za Twoją niezrównaną dobroć. Tobie chwała na wieki.

W.   Tobie chwała na wieki.

M. Panie Jezu - który brałeś małe dzieci w objęcia swoje i błogosławiłeś je, przygarnij naszego syna (córkę) N. do Swego Boskiego Serca i błogosław mu (jej), by wzrastał(a) w Twojej miłości i łasce, a nas wspieraj, byśmy dawali mu (jej) przykład żywej wiary. Ciebie prosimy.

W.   Wysłuchaj nas, Panie.

Rodzice i wszyscy obecni czynią na główce dziecka kciukiem znak krzyża świętego, podobnie jak miało to miejsce w kościele. Na końcu mogą odmówić poniższą łub inną stosowną modlitwę:

Pod Twoją obronę, uciekamy się ...

Informacje szczegółowe związane ze chrztem:

Rodzice dziecka:

 • Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
 • Uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu świętego.
 • Przystępują do Sakramentu Pokuty.

Rodzice chrzestni:

 • Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) o życiu religijnym.
 • Obowiązkowo uczestniczą w konferencji przed chrztem św.
 • Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
 • Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

Rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ zostać następujące osoby:

 • nieochrzczone,
 • należące do jakiejś sekty religijnej,
 • które publicznie zaparły się wiary,
 • żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

W dniu chrztu św.:

Rodzice lub chrzestni 15 minut przed chrztem zgłaszają się do zakrystii i składają brakujące zaświadczenia o odbytej spowiedzi świętej.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania zdjęć i nagrań.

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30.